top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Naše podmínky

Všeobecné podmienky používania aplikácie Visual Reading (ďalej ako „Podmienky“)

 

1.    Úvodné ustanovenia

 

1.1.    Ďakujeme, že ste sa rozhodli používať náš produkt – Visual Reading, špecializovanú aplikáciu určenú pre deti a dospelých so špeciálnymi, výchovno-vzdelávacími potrebami, najmä s problémami pri výučbe čítania (ďalej ako „Aplikácia“). Aplikácia slúži ako edukačná pomôcka na výučbu čítania. Pre účely základného vymedzenia Aplikácie uvádzame nasledovné:
i.    Aplikácia je založená na výučbových metódach aplikovanej behaviorálnej analýzy, 
ii.    Aplikácie slúži pri výučbe čítania hlások, slabík a slov za použitia vizuálneho prístupu,
iii.    Aplikácia v základnej verzii obsahuje vizuálny slovník (vlastné podstatné mená predmetov a zvierat, číslovky a slovesá), abecednú časť, štartovacie lekcie, pomôcky pedagóga, štatistiku výučby, nastavenia výučby, profily žiakov a profily učiteľov, mapu poruchy autistického spektra v rôznych jazykoch (slovenčina, maďarčina, čeština, americká angličtina), video návody na použitie programu v praxi,
iv.    Aplikácia obsahuje nahrávky hlások, ako sa používajú v konkrétnych slovách,
v.    Aplikácia pomáha pri výučbe globálneho čítania a spájania. Viac informácií o Aplikácii nájdete na internetovej stránke www.visualreading.org (ďalej ako „Internetová stránka“),
vi.    k Aplikácií si môžete zakúpiť aj tzv. interaktívny šlabikár (ďalej ako „Šlabikár“), ktorý obsahuje interaktívne hovoriace karty s čipom rozdelené podľa jednotlivých modulov a NFC čítačku interaktívnych hovoriacich kariet (ďalej ako „Čítačka“). Aplikácia, Čítačka a Šlabikár spoločne, prípadne len jednotlivé zakúpené časti, predstavujú predmet kúpnej zmluvy (ďalej ako „Predmet kúpy“),
vii.    namiesto Čítačky je možné použiť aj iné zariadenie, ktoré obsahuje funkciu NFC, ako napríklad smartfón alebo tablet s čipom NFC
viii.    interaktívne karty sú plastové alebo papierové karty, ktoré obsahujú NFC čip a ktoré sa interagujú s Čítačkou (resp.. so zariadeniami vybavenými NFC). Interaktívna karta môže zobraziť zvuky, slabiky, slová typu ako slovesá, predložky, zámená, podstatné mená, čísla, ďalej obľúbené obrázky zvierat, tváre členov rodiny, obrázky domácich zvierat, rôzne aktivity a pod. Tieto interaktívne karty sa dajú použiť na niekoľko vzdelávacích cieľov.
ix.    Pri zakúpení Šlabikára si môžete vybrať typy interaktívnych kariet, a to z:
-    Fonologický modul Zvuky dopravných prostriedkov, hudobných nástrojov, zvierat a iných predmetov, 59ks.

-    Slovenská abeceda Hlásky slovenskej abecedy na rôznofarebnom pozadí s rôznymi textúrami, 50ks.
-    Tematická abeceda Rôzne obrázky zvierat zoradené podľa abecedy, 41ks.

-    Tematická abeceda s otvorenými slabikami Predmety pozostávajúce iba z otvorených slabík, 41ks.

-    Otvorené slabiky Predmety a zvieratá, ktoré obsahujú otvorené slabiky na na začiatku, v strede, alebo na konci slova, 115ks.

-    Farby a tvary Farby a tvary majú základný jednoduché zobrazenie aj rozšírené zobrazenie pre nácvik generalizácie, 57ks.

-    Generalizačný modul Každé slovo je zobrazené v 5tich až 7mich modifikáciách, 226ks.

-    Slabiky 1 Výber slabík zo šlabikára Moja kniha, 280ks. Toto je iba digitálny modul.

-    Slabiky 2 Výber slabík zo šlabikára Moja kniha, 132ks. Toto je iba digitálny modul.

-    Animované slovesá Modul obsahuje činnosti chlapcov a dievčat v neurčitku, ku ktorým pribudnú alternatívne tvary, 48ks. Dá sa použiť aj ako posilnenie.

-    Zvieratá a hmyz Modul obsahuje 10 sekundové videá zvierat a hmyzu pri rôznych aktivitách, 49ks. Dá sa použiť aj ako posilnenie.

-    Množné čísla podstatných mien Rôzne obrázky zachytávajúce rôzny počet predmetov, zvierat, alebo ľudí, 52ks.

-    Ovocie a zelenina U nás dostupná zelenina a ovocie, 48ks.

-    Veľký šlabikár Výber podstatných mien, 580ks. Modul vyžaduje samostatný šanon a abecedný rozraďovač.

-    Potraviny a jedlá Výber u nás dostupných potravín a jedál, 47ks.

-    Prídavné mená Obrázky prídavných mien v pároch na zvýraznenie podstaty prídavného mena, 50ks.
-    Profesie Obrázky ľudí rôznych profesií, ktoré sa dajú identifikovať podľa oblečenia, 65ks. Toto je iba digitálny modul.

-    Domáce a divo žijúce zvieratá Obrázky obsahujú domáce a divo žijúce zvieratá, 47ks.

-    Jednoslabičné slová Obrázky zvierat, zeleniny a iných predmetov, ktoré pozostávajú z jednej slabiky, 45ks.    

 

1.2.    Spoločnosť Visual Reading j.s.a., so sídlom Jedľová 750/15, 900 46 Most pri Bratislave, Slovenská republika, IČO: 51473178, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sja, vložka číslo: 134/B, e-mailová adresa: info@visualreading.org, telefónny kontakt: 
+421-948-494-630 (ďalej ako „my“, „nám“, „nás“, „náš“ a pod. v príslušnom gramatickom tvare) vykonáva majetkové práva k Predmetu kúpy vo svojom mene a na svoj účet.

 

1.3.    Pred použitím Predmetu kúpy si Podmienky pozorne prečítajte. Potvrdením (akceptovaním) týchto Podmienok súhlasíte, ako náš zmluvný partner (ďalej ako „Vy“, „Vám“, „Vás“, „Váš“ a pod. v príslušnom gramatickom tvare), bez akýchkoľvek výhrad, s úpravou vzťahov obsiahnutou v týchto Podmienkach. Potvrdením týchto Podmienok potvrdzujete a zaručujete sa, že ste podľa platných predpisov Slovenskej republiky a štátu Vášho občianstva alebo pobytu, prípadne sídla/miesta podnikania oprávnený s nami uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Podmienok. Ak potvrdzujete tieto Podmienky za obchodnú spoločnosť, alebo inú právnickú osobu, potvrdzujete a zároveň sa zaručujete, že ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť s nami platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Podmienok.

 

1.4.    Vytvorením objednávky na Internetovej stránke a jej prijatím podľa článku 2, bod 2.4 týchto Podmienok je uzatváraná medzi nami ako predávajúcim a Vami ako kupujúcim kúpna zmluva (ďalej ako „Zmluva“), na základe ktorej sa zaväzujeme Vám dodať (poskytnúť) objednaný Predmet kúpy, udeliť Vám príslušnú licenciu podľa bodu 1.7 tohto článku Podmienok a Vy sa zaväzujete Predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

 

1.5.    Týmito Podmienkami sa riadia všetky záväzkové vzťahy a všetky práva a povinnosti, ktoré vznikli alebo súvisia s uzatvorením Zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou Podmienok je Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto Podmienok (ďalej ako „Formulár na odstúpenie“). 

 

1.6.    Podmienky sme oprávnení kedykoľvek meniť. Takto zmenené Podmienky budú platné a účinné momentom ich zverejnenia na Internetovej stránke alebo v Aplikácii, pokiaľ nebude stanovený neskorší dátum. Ďalším používaním Predmetu kúpy vyjadríte súhlas s týmito novými Podmienkami.
Pokiaľ nesúhlasíte s akýmikoľvek ustanoveniami uvedenými v týchto Podmienkach, potom nie ste oprávnený Predmet kúpy používať a mali by ste Aplikáciu odinštalovať z Vášho zariadenia.

 

1.7.    Predmetom Zmluvy je náš záväzok doručiť Vám Predmet kúpy a udeliť za podmienok uvedených v týchto Podmienkach Vám ako osobe, ktorá Podmienky akceptovala, nevýhradnú, neprenosnú, vecne (bežné používanie Predmetu kúpy) a časovo (počas trvania zmluvného vzťahu) obmedzenú a územne neobmedzenú licenciu, a to na účely bežného používanie Predmetu kúpy. Súhlasíme s tým, aby ste bezodplatne udeľovali sublicenciu na používanie Predmetu kúpy osobám, s ktorými budete Aplikáciu používať a pre ktoré je Predmet kúpy určený, t.j. pre ľudí so špeciálno-pedagogickými potrebami (ďalej ako „Užívatelia“); pre udelenie sublicencie nie je potrebná písomná forma zmluvy. V zariadení, do ktorého ste Aplikáciu nainštalovali, môže, okrem Vás, Aplikáciu používať len Užívateľ, ktorému ste udelili sublicenciu. V zmysle uvedeného ste povinný zabezpečiť prístup k Aplikácii pred jej používaním neoprávnenými osobami.

 

2.    Objednávka a uzatvorenie Zmluvy

2.1.    Na Internetovej stránke si môžete objednať Predmet kúpy, to prostredníctvom vyplnenia objednávky ako neregistrovaný alebo registrovaný používateľ (ďalej ako „Registrovaný používateľ“) prostredníctvom svojho užívateľského konta (ďalej ako „Konto“). Objednávka je návrhom na uzatvorenie Zmluvy a pôsobí od momentu, kedy nám bola doručená.

 

2.2.    Pri vypĺňaní objednávky ste povinný riadne vyplniť všetky údaje nami označené ako povinné. V prípade, ak riadne nevyplníte všetky údaje podľa prvej vety, sme oprávnení Vašu objednávku odmietnuť.

 

2.3.    O prijatí objednávky Vás budeme informovať, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke.

 

2.4.    Vašu objednávku vybavíme spravidla do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa jej obdržania, pričom o vybavení objednávky Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. Objednávku vybavíme buď výzvou na jej doplnenie, odmietnutím alebo jej prijatím.

 

2.5.    Momentom prijatia objednávky podľa bodu 2.4 tohto článku Podmienok dochádza k uzatvoreniu Zmluvy medzi nami ako predávajúcim a Vami ako kupujúcim.

 

3.    Platobné podmienky

 

3.1.    Po potvrdení objednávky ste povinný zaplatiť kúpnu cenu za objednaný Predmet kúpy (ďalej ako „Kúpna cena“). Kúpna cena je vždy uvedená na Internetovej stránke pri jednotlivých častiach Predmetu kúpy. 

 

3.2.    Kúpna cena je uvedená vrátane sadzby DPH podľa platných právnych predpisov v čase dodania zdaniteľného plnenia.

 

3.3.    Úhradu Kúpnej ceny môžete uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:
a.    bezhotovostným platobným stykom: 
i.    PayPal,
ii.    Prevodom na účet,
iii.    Platba kartou cez platobnú bránu príslušnej banky.

 

3.4.    Spôsob platby Kúpnej ceny si podľa predchádzajúceho bodu zvolíte pri vyplnení objednávky.

 

3.5.    Pri bezhotovostnom platobnom styku sa Kúpna cena považuje za uhradenú až momentom jej pripísania na náš účet.

 

3.6.    V prípade, ak zistíme, že Kúpna cena Predmetu kúpy nebola uvedená na Internetovej stránke správne, sme povinní Vás o tejto skutočnosti informovať prostredníctvom e-mailu zaslaného na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, a zároveň sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy, pričom odstúpenie je účinné odo dňa jeho doručenia.

 

3.7.    Ako predávajúci sme oprávnení Vám poskytnúť zľavu z Kúpnej ceny, na ktorej poskytnutie nemáte právny nárok.

 

4.    Dodacie podmienky

 

4.1.    Zaväzujeme sa Vám Predmet kúpy dodať do 7 až 15 (siedmych až pätnástich) pracovných dní odo dňa vybavenia objednávky.

 

4.2.    Dodanie Predmetu kúpy alebo jeho časti sa uskutočňuje elektronicky zaslaním na Vami uvedenú e-mailovú adresu, stiahnutím Aplikácie z Google Play (alebo podobnej platformy) alebo prostredníctvom kuriérskej spoločnosti (ďalej ako „Kuriér“ alebo ako „Kuriérska spoločnosť“) na Vami uvedenú korešpondenčnú adresu. Spôsobom dodania a cenu za dodanie (ďalej ako „Poštovné“) ste povinní potvrdiť v rámci objednávky.

 

4.3.    Podmienky dodania sa spravujú aktuálnymi dodacími podmienky príslušnej Kuriérskej spoločnosti zverejnených na www.posta.sk. Poštovné je uvedené v objednávke, pričom sa zaväzujete uhradiť nám Poštovné spolu s Kúpnou cenou.

 

4.4.    V prípade, ak nie je možné Vám doručiť Predmet kúpy, z dôvodu jeho nedostupnosti alebo z iných závažných dôvodov, sme povinní Vás o tejto skutočnosti informovať prostredníctvom e-mailu zaslaného na Vami uvedenú e-mailovú adresu, a zároveň sme oprávnení od Zmluvy odstúpiť, pričom odstúpenie je účinné odo dňa jeho doručenia.

 

4.5.    Predmet kúpy ste povinný prevziať, a to v dohodnutom mieste a čase. Ak si doručovaný Predmet kúpy neprevezmete podľa predchádzajúcej vety, zašleme Vám e-mail na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, prostredníctvom ktorého Vám oznámime, kde si Predmet kúpy môžete prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie alebo tento Predmet kúpy Vám na základe Vašej písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 (štrnástich) dní od kedy ste mali Predmet kúpy prevziať, opätovne doručíme Kuriérom, pričom sa nám zaväzujete uhradiť všetky náklady spojené s opätovným doručením Predmetu kúpy, najmä Poštovné.

 

4.6.    Predmet kúpy sa považuje za prevzatý momentom odovzdania Predmetu kúpy Vám ako kupujúcemu.

 

4.7.    Nebezpečenstvo vzniku škody na Predmete kúpy prechádza na Vás okamihom prevzatia Predmetu kúpy.

 

4.8.    Vlastnícke právo k Predmetu kúpy prechádza na Vám prevzatím Predmetu kúpy a úplným zaplatením Kúpnej ceny a Poštovného.

 

4.9.    V prípade doručovania Predmetu kúpy Kuriérom beriete na vedomie, že nezodpovedáme za oneskorené doručenie Predmetu kúpy zavinené Kuriérskou spoločnosťou.

 

5.    Používanie Predmetu kúpy

 

5.1.    Po stiahnutí Aplikácie prostredníctvom Google Play (alebo podobnej platformy) a nainštalovaní Aplikácie do zariadenia budete požiadaný o potvrdenie týchto Podmienok. Po potvrdení Podmienok môžete Aplikáciu používať. Na používanie Demo verzie Aplikácie nie je potrebná ďalšia registrácia. Pre naplnenie účelu využitia Aplikácie je nevyhnutné, aby ste disponovali Šlabikárom a Čítačkou.

 

5.2.    Po stiahnutí Aplikácie bez registrácie Vám sprístupníme len bezplatnú demo verziu Aplikácie, ktorá nie je určená na spárovanie a používanie so Šlabikárom a Čítačkou (ďalej len „Demo verzia“). Demo verzia Aplikácie je určená na zbežné priblíženie funkcionalít Aplikácie. Rozsah možností používania a prístupy k jednotlivým modulov Demo verzie Aplikácie určujeme my. 

 

5.3.    Ak budete do Aplikácie nahrávať akékoľvek osobné údaje o Užívateľoch, ako napr. ich fotku, meno, priezvisko, beriete na vedomie, že Vy ste prevádzkovateľom osobných údajov a spracúvate osobné údaje vo vlastnom mene. Na základe uvedeného ste povinný disponovať vhodným právnym základom na spracúvanie osobných údajov Užívateľov (napr. súhlasom so spracovaním týchto osobných údajov), a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi týkajúcimi ochrany osobných údajov (najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES).

 

5.4.    Akceptovaním týchto Podmienok a používaním Predmetu kúpy nenadobúdate akékoľvek majetkové práva alebo iné práva duševného vlastníctva k Predmetu kúpy (najmä nie právo analyzovať, upravovať, meniť, dopĺňať, zasahovať do Predmetu kúpy, spracovať, adaptovať, rozmnožovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie Predmetu kúpy, Aplikáciu alebo jej kópie ďalej distribuovať, vyhotovovať preklad Aplikácie zo strojového kódu do zdrojového jazyka, ani voľne modifikovať). Zároveň nie ste oprávnený vyhotoviť záložnú rozmnoženinu Aplikácie, a to ani prostredníctvom tretích osôb a nie ste oprávnený preskúmať ani testovať funkčnosť Predmetu kúpy, za účelom zistenia princípov, na ktorých bol Predmet kúpy vytvorený, resp. ktorýkoľvek prvok Predmetu kúpy. Predmet kúpy a všetky jeho súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí Predmetu kúpy sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práva duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie Predmetu kúpy inak ako v súlade s týmito Podmienkami vyžaduje náš predchádzajúcu písomný súhlas. Nie ste oprávnený bez nášho súhlasu používať značky a logo Predmetu kúpy, ani používať iné grafické prvky použité v Predmete kúpy.

 

5.5.    Aplikácia nie je poskytovaná pod niektorou z voľne šíriteľných licencií ako napr. GNU GPL.

 

5.6.    Ako nadobúdateľ licencie k Predmetu kúpy sa zaväzujete, že
-    nepodrobíte akékoľvek časti Predmetu kúpy tzv. spätnej analýze, t.j. nesmiete akokoľvek využiť znalosti o myšlienkach, postupoch, štruktúre, algoritme a použitých metódach, na ktorých je Predmet kúpy založený alebo ktoré obsahuje;
-    nebudete akýmkoľvek spôsobom upravovať Predmet kúpy alebo zasahovať do jeho zdrojového kódu;
-    nebudete obchádzať zabezpečenie alebo bezpečnostné systémy Predmetu kúpy;
-    nebudete získavať prístup k Aplikácii podvodným spôsobom, či iným spôsobom, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
-    nebudete získavať prístup k účtom iných užívateľov Aplikácie;
-    nebudete Predmet kúpy, ani jeho časti žiadnym spôsobom kopírovať, predávať, prevádzať, postupovať, distribuovať  alebo akokoľvek inak odplatne poskytovať tretím osobám, pokiaľ v týchto Podmienkach nie je uvedené inak alebo pokiaľ vopred neudelíme výnimku; a
-    budete Predmet kúpy používať výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto Podmienkami platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

5.7.    Sme oprávnení (podľa vlastného uváženia) zastaviť alebo zablokovať také používanie Aplikácie, ktoré by odporovalo týmto Podmienkam alebo inak podľa nášho vlastného uváženia zasahovalo do chránených práv.

 

5.8.    Akékoľvek reštrikcie uvedené v tomto článku Podmienok platia pokiaľ nie je niektoré použitie Predmetu kúpy výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokiaľ nie je možné sa zmluvne odchýliť od takéhoto znenia všeobecne záväzných právnych predpisov. V takom prípade môžete Predmet kúpy používať výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.

 

5.9.    Súhlasíte, že v prípade novej verzie alebo funkcie Aplikácie sa môže Aplikácia vo vašom zariadení automaticky aktualizovať.

 

5.10.    Beriete na vedomie, že jedine my sme osobou výhradne oprávnenou rozhodovať o nakladaní s Aplikáciou, o jej využívaní a užívaní, o jej zmenách a úpravách.

 

5.11.    Ďalej beriete na vedomie, že autorské práva prislúchajúce k Predmetu kúpy, vrátane (nie však výlučne) kompilácie obsahu, grafických zobrazení alebo užívateľského rozhrania sú našim majetkom alebo majetkom subjektu, ktorý nám udelil (sub)licenciu.

 

5.12.    Pre vylúčenie pochybností platí, že máme alebo môžeme mať práva k ochranným známkam, značkám, grafickým zobrazeniam, logám alebo názvom nachádzajúcim sa v Aplikácii alebo používaným v súvislosti s Predmetom kúpy. Tieto práva môže mať namiesto nás aj iná osoba. V súvislosti s vyššie uvedeným beriete na vedomie, že Vám nie je udelené žiadne právo alebo licencia vo vzťahu k vyššie uvedeným právam.

 

6.    Predplatné

 

6.1.    Prístup do niekoľkých modulov (lekcií) v rámci Aplikácie môžete získať bezplatne. Moduly (lekcie), ku ktorým budete mať bezplatný prístup, určíme priamo v Aplikácií a prípadne na Internetovej stránke. Na získanie bezplatného prístupu k modulom nemáte právny nárok.

 

6.2.    K všetkým ostatným modulom (lekciám) budete mať prístup po dobu 365 dní po uhradení ročného predplatného. Predplatné uhradíte prostredníctvom Aplikácie (pôjde teda o tzv. in-app purchase) v súlade s pravidlami „Terms of Service“ spoločnosti Google Payment Corp.

 

6.3.    V nadväznosti na vyššie uvedené vyhlasujete a súhlasíte s tým, že Vami zvolené a zaplatené predplatné sa automaticky obnoví na ďalší rok a bude spoplatnené na ťarchu Vášho bankového účtu, po kým predplatné nezrušíte v súlade s pravidlami „Terms of Service“ spoločnosti Google Payment Corp pred jeho automatickým obnovením na ďalšie obdobie.

 

6.4.    Zároveň beriete na vedomie, že nie ste oprávnení žiadať vrátenie uhradených platieb za Vami zvolené predplatné (a to ani čiastočne) alebo akékoľvek náhrady za uhradené poplatky za predplatné. Poplatok za Vami zvolené predplatné je možné uhradiť výlučne v súlade pravidlami „Terms of Service“ spoločnosti Google Payment Corp.

 

6.5.    Náš záväzok poskytnúť Vám ročný neobmedzený prístup do Aplikácie vzniká okamihom uhradenia ročného predplatného. Predplatné nie je prevoditeľné a ani prenosné a možno ho využiť len v zariadení, pre ktoré bolo predplatné zaplatené.

 

6.6.    V prípade, ak neuhradíte zvolené predplatné, sme oprávnení zablokovať Váš prístup do Aplikácie, resp. jej častí, do momentu jeho riadneho uhradenia.

 

6.7.    Beriete na vedomie, že sme oprávnení meniť výšku ročného predplatného podľa vlastného uváženia, prípadne si účtovať iné poplatky s tým súvisiace, avšak len po predchádzajúcom zverejnení tejto informácie v Aplikácií alebo Internetovej stránke.

6.8.    Predplatné predstavuje odplatu za licenciu na používanie tej časti Aplikácie, ku ktorej máte prístup po uhradení predplatného. Licencia k časti Aplikácie, ku ktorej máte bezplatný prístup (Demo verzia), je poskytovaná bezplatne na dobu neurčitú.

 

6.9.    Akékoľvek zľavové kódy alebo špeciálne ponuky nesmú byť využité spolu s akýmikoľvek inými aktuálnymi zľavovými kódmi alebo ponukami, ktoré sme Vám poskytli. Akékoľvek uvádzacie zľavy alebo ponuky sú určené výlučne len pre nových užívateľov Aplikácie, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

 

6.10.    Všetky poplatky sú uvádzané s DPH (ak sa DPH uplatňuje), ak nie je v Aplikácii alebo na Internetovej stránke uvedené inak.

 

6.11.    Pre nových užívateľov Predmetu kúpy poskytujeme za jednorazový vratný poplatok (nezahrňujúci poštové náklady a ceny za zapožičanie) obmedzenú skúšobnú verziu Predmetu kúpy, ktorú si užívateľ môže objednať na Internetovej stránke (ďalej ako „Dočasná verzia“).

 

6.12.    V rámci Dočasnej verzie Predmetu kúpy poskytneme novému užívateľovi po dobu 3 (troch) týždňov dočasnú licenciu na používanie Aplikácie v obmedzenom rozsahu, Čítačku a obmedzený rozsah modulov (lekcií) Šlabikára s 20 (dvadsiatimi) interaktívnymi kartami z rôznych modulov (ďalej ako „Dočasná verzia Šlabikára“). 

 

6.13.    Po skončení platnosti Dočasnej verzie obmedzený prístup do Aplikácie zrušíme a nový užívateľ je povinný vrátiť Čítačku a Dočasnú verziu Šlabikára.

 

6.14.    Ak po skončení obdobia poskytovania Dočasnej verzie bude mať nový užívateľ záujem zakúpiť si Predmet kúpy, tak nový užívateľ je povinný vrátiť Dočasnú verziu Šlabikár so všetkými poskytnutými interaktívnymi kartami, prípadne aj Čítačku, ak o ňu nebude mať záujem a my novému užívateľovi poskytneme Šlabikár so zakúpenými modulmi (lekciami) a prístup k zakúpeným lekciám Aplikácie. Suma za poskytnutú Dočasnú verziu sa odpočíta od Kúpnej ceny Predmetu kúpy.

 

7.    Poskytované informácie

 

7.1    Informácie obsiahnuté na Internetovej stránke alebo v Aplikácii, týkajúce sa spôsobu využitia Predmetu kúpy a jeho výsledkov na Užívateľov (ďalej len „Informácie“) majú len všeobecný informatívny charakter.

 

7.2    Vyvíjame maximálne úsilie, aby všetky Informácie na Internetovej stránke a/alebo v Aplikácii boli aktuálne, presné, dôveryhodné, vhodné a pravdivé. Týmto však neposkytujeme žiadne vyhlásenie ohľadne aktuálnosti, presnosti, dôveryhodnosti, vhodnosti alebo pravdivosti akýchkoľvek Informácií podľa bodu 7.1, ktoré poskytujeme alebo zverejňujeme.

 

7.3    V prípade, ak sa budete spoliehať na Informácie poskytnuté nami, spravíte tak na základe svojho slobodného rozhodnutia a na svoju zodpovednosť.

 

8.    Neposkytovanie zdravotnej starostlivosti

 

8.1    Predmet kúpy predstavuje edukačný nástroj na výučbu čítania. V žiadnom prípade však neposkytujeme zdravotnú starostlivosť alebo akúkoľvek službu alebo tovar, ktorý by podliehal právnej úprave týkajúcej sa zdravotnej starostlivosti alebo akýkoľvek druh odborného poradenstva. Akýkoľvek Užívateľ, ktorý trpí zdravotnými ťažkosťami alebo ktorý potrebuje zdravotnú starostlivosť by mal navštíviť svojho lekára. Použitie Predmetu kúpy nie je určené pre účely zistenia zdravotného stavu Užívateľa (prípadne jeho liečenia) a ani na tento účel by Predmet kúpy nemal byť použitý. Pre stanovenie diagnózy alebo liečby akéhokoľvek zdravotného problému sa musíte poradiť s lekárom.

 

8.2    Nie sme zodpovední za prípadné zdravotné problémy Užívateľov a nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, či negatívne následky spôsobené Užívateľom, ktorí použijú Predmet kúpy.

 

8.3    Pokiaľ Internetová stránka alebo Aplikácia obsahuje akékoľvek informácie týkajúce sa zdravia alebo hyperlinkové odkazy, takéto informácie alebo hyperlinkové odkazy sú poskytnuté len za účelom uľahčenia prístupu k niektorým informáciám, prípadne zdrojom informácií.

 

8.4    Neposkytujeme žiadne záruky ani vyhlásenia ohľadom používania Predmetu kúpy a nezodpovedáme za akékoľvek najmä, nie však výlučne, fyzické, psychické, emocionálne, finančné, obchodné alebo iné škody, ktoré vzniknú Vám alebo Užívateľom priamo alebo nepriamo v súvislosti s používaním Predmetom kúpy.

 

8.5    Týmto vyhlasujete, že Predmet kúpy používate Vy a prípadne Užívateľ na základe Vášho vlastného slobodného rozhodnutia a na Vaše vlastné riziko.

 

8.6    Akékoľvek rady alebo iné materiály, ktoré poskytujeme, sú zamýšľané pre všeobecné informačné účely a nemožno ich vnímať ako kompletné. Tieto rady alebo materiály nemôžu nahradiť odbornú zdravotnú pomoc, ktorú potrebuje jednotlivec. Tieto rady alebo materiály môžu slúžiť ako podporné podklady pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a nemôžu nahradiť zdravotnú starostlivosť poskytovanú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Nezodpovedáme za žiadne konanie vykonané na základe týchto rád alebo materiálov. Neudeľujeme žiadne vyhlásenie o správnosti, úplnosti alebo vhodnosti akejkoľvek rady, iného materiálu alebo informácie, ktoré poskytneme alebo zverejníme.

 

9.    Súhlas s použitím Vášho emailu

 

9.1.    Stiahnutím Aplikácie beriete na vedomie, že Aplikácia získa z Vášho zariadenia Vašu emailovú adresu a táto bude použitá nasledovne:
a.    po stiahnutí Skúšobnej verzie Vám elektronickou poštou pošleme uvítací email, ktorý obsahuje základné informácie o Aplikácii,
b.    po zakúpení Vám elektronickou poštou pošleme poďakovanie za nákup Predmetu kúpy,
c.    z času na čas Vám pošleme elektronickou poštou oznam o pridaní novej funkcionality do Aplikácie,
d.    každý z vyššie uvedených emailov bude obsahovať tlačidlo "Odhlásiť z odberu", 
e.    okrem vyššie zmienených prípadov si vyhradzujeme právo odoslať elektronickou poštou akýkoľvek iný email, v prípade že nastane situácia, ktorá bude znemožňovať prevádzku Aplikácie,
f.    Vašu emailovú adresu neposkytneme žiadnej inej tretej strane.
 
10.    Ochrana osobných údajov

 

10.1.    Tento článok vysvetľuje ako zbierame, používame, chránime a poskytujeme informácie a dáta ak používate program Visual reading alebo stránku www.visualreading.org

 

10.2.    V programe Visual Reading zhromažďujeme dáta ako: emailová adresa, identifikačné číslo tabletu (príklad: 5f576e7548291056) a anonymná štatistika výučby žiakov. 

 

10.3.    Nežiadame tretie strany o získavanie ďalších informácií o Vás ani neposkytujeme informácie a dáta, ktoré zhromažďujeme tretím stranám.

 

10.4.    Z Internetovej stránky získavame prostredníctvom cookies súborov anonymné štatistiky o správaní sa návštevníkov, o domovských krajinách, operačných systémov, a pod. a tak, ako to ponúka Google Analytics alebo obdobné služby. 

 

10.5.    Na zapamätanie si Vašej voľby jazyka Internetovej stránky používane tzv. systémové cookies. Tieto cookies súboru sú anonymné a nie je možná identifikácia návštevníka stránky.

 

10.6.    Beriete na vedomie, že Internetová stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré neprevádzkujeme, a teda nevieme garantovať ochranu osobných údajov na týchto stránkach. 

 

10.7.    Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené v tomto odkaze na Internetovej stránke. Beriete na vedomie, že ak zmeníme pravidlá ochrany osobných údajov, budeme Vás o tom informovať.


11.    Reklamácie Predmetu kúpy

 

11.1.    Úvodné ustanovenia

 

11.1.1.    Zaväzujeme sa dodať Vám Predmet kúpy v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.
11.1.2.    Zodpovedáme za vady, ktoré má Predmet kúpy pri jeho prevzatí. Pri použití Predmetu kúpy nezodpovedáme za vady vzniknuté použitím alebo opotrebovaním. Pri Predmete kúpy predávanom za nižšiu cenu, nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
11.1.3.    Všeobecná záručná doba je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu Vášho prevzatia Predmetu kúpy.
11.1.4.    Ak dôjde k výmene Predmetu kúpy, alebo jeho časti, záručná doba začne plynúť znova od prevzatia nového Predmetu kúpy, prípadne jeho časti.
11.1.5.    Práva zo zodpovednosti za vady Predmetu kúpy, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak ich neuplatníte v záručnej dobe. 

 

11.2.    Podmienky uplatnenia zodpovednosti za vady (reklamácie)
11.2.1.    Pri prevzatí Predmetu kúpy ste povinný Predmet kúpy dôkladne prezrieť a skontrolovať. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) ste povinný bez zbytočného odkladu uplatniť u nás reklamáciu spôsobom podľa bodu 11.3.1. nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Predmet kúpy, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Predmetu kúpy, nebudeme prihliadať.
11.2.2.    Právo zo     zodpovednosti za iné vady (skryté vady), ste povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 11.3.1. nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo ste vadu na Predmete kúpy zistili, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
11.2.3.    Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady Predmetu kúpy a vady spôsobené mechanickým poškodením za predpokladu, že ste si splnili povinnosti uvedené v tomto článku. Záruku nemôžete uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, používaním Predmetu kúpy v nevhodných podmienkach a pod.
11.2.4.    Beriete na vedomie, že nie ste oprávnený uplatniť si záruku na Predmet kúpy v prípade, ak ste o vade vedeli pred prevzatím Predmetu kúpy, resp. bol ste na ňu upozornený alebo Vám z tohto dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Kúpnej ceny.
11.2.5.    Beriete na vedomie, že nezodpovedáme za škodu na zásielke (Predmete kúpy) spôsobenú treťou osobou (najmä Kuriérom).

 

11.3.    Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu (reklamácie)
11.3.1.    Reklamáciu si môžete u nás uplatniť prostredníctvom e-mailu zaslaného na: info@visualrerading.org, písomne alebo osobne na adrese nášho sídla.
11.3.2.    V podaní, ktorým si uplatníte reklamáciu, uveďte popis vady Predmetu kúpy a  adresu, vrátane e-mailu, na ktorú požadujete zaslať vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uveďte, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode 11.4.4. až 11.4.8., si uplatňujete.
11.3.3.    Pri uplatnení reklamácie ste povinný predložiť Predmet kúpy a doklad o kúpe Predmetu kúpy (faktúru), a to za účelom preukázania jeho kúpy, inak Vám reklamáciu neuznáme.
11.3.4.    Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň doručenia chybného Predmetu kúpy spolu s príslušnými dokladmi (podľa bodu 11.3.3.) na našu adresu sídla.
11.3.5.    V prípade, ak je podanie, ktorým si uplatňujete reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľne, neobsahuje požadované dokumenty a pod.) vyzveme Vám prostredníctvom e-mailu zaslaného na Vašu e-mailovú adresu na doplnenie reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia doplneného podania z Vašej strany.
11.3.6.    Ak nedoplníte podanú reklamáciu v zmysle bodu 11.3.5. tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy podľa bodu 11. 3.5. tohto článku, bude táto reklamácia považovaná za neopodstatnenú.
11.3.7.    O prijatí reklamácie Vás bezodkladne vyrozumieme, a to zaslaním Potvrdenia o prijatí reklamácie e-mailom na Vašu e-mailovú adresu alebo listom na Vašu korešpondenčnú adresu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 

11.4.    Vybavenie reklamácie
11.4.1.    Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka (špecifikovaných v bode 11.4.4. až 11.4.8.) si uplatňuje, sme povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Predmetu kúpy, najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
11.4.2.    Po určení spôsobu vybavenia reklamácie reklamáciu vybavíme ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu Predmetu kúpy za nový tovar, ak je to možné.
11.4.3.    O vybavení reklamácie sme povinní Vám vydať písomný doklad, a to najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení Vás informovať prostredníctvom e-mailu zaslaného na Vašu e-mailovú adresu. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, zašleme Vám opravený Predmet kúpy alebo Vám Predmet kúpy vymeníme za nový tovar alebo Vám bude vrátená zaplatená Kúpna cena, ak sa nedohodneme inak.
11.4.4.    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, máte právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, na základe toho sme povinní vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
11.4.5.    Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu Predmetu kúpy, alebo ak sa vada týka len súčasti Predmetu kúpy, výmenu súčasti, ak nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Kúpnu cenu Predmetu kúpy alebo závažnosť vady.
11.4.6.    Namiesto odstránenia vady Predmetu kúpy môžeme vymeniť chybný Predmet kúpy za bezchybný, ak Vám to nespôsobí závažné ťažkosti.
11.4.7.    Ak ide o vadu Predmetu kúpy, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Predmet kúpy mohol riadne užívať ako tovar bez vady, máte právo na výmenu Predmetu kúpy alebo máte právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce 
o odstrániteľné vady, ak však nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Predmet kúpy riadne užívať.
11.4.8.    Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z ceny Predmetu kúpy.
11.4.9.    Reklamáciu sme povinní vybaviť odovzdaním opraveného Predmetu kúpy, výmenou Predmetu kúpy, vrátením Kúpnej ceny Predmetu kúpy, vyplatením primeranej zľavy z ceny Predmetu kúpy, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Predmetu kúpy) alebo odôvodneným zamietnutím.

 

11.5.    Spoločné ustanovenia pre článok VII VOP
11.5.1.    Pre vylúčenie pochybností, beriete na vedomie, že tento článok sa vzťahuje na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, tzn. len v prípade ak ste fyzickou osobou a pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekonáte v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Spotrebiteľ“).

 

12.    Odstúpenie od Zmluvy a vrátenie Predmetu kúpy a platieb

 

12.1.    V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákona o ochrane spotrebiteľa“) ste oprávnený od Zmluvy odstúpiť, a to bez udania dôvodu, do 14 dní odo dňa prevzatia Predmetu kúpy. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Predmetu kúpy, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej v prvej vete tohto bodu tohto článku.

 

12.2.    Svoje právo na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku môžete uplatniť prostredníctvom Formuláru na odstúpenie, ktorý Vám bol zaslaný spolu s Predmetom kúpy, iným písomným oznámením o odstúpení, prípadne v podobe iného zápisu na inom trvanlivom nosiči, ktorý zašlete na adresu nášho sídla alebo na e-mailovú adresu: info@visualreading.org, alebo doručíte osobne na adresu nášho sídla.

 

12.3.    Lehota na odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 1 tohto článku je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy nám bolo odoslané najneskôr v posledný deň lehoty špecifikovanej v bode 1 tohto článku Kúpnej zmluvy.

 

12.4.    Najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy ste povinný zaslať Predmet kúpy spolu s kópiou faktúry a dokladom o zaplatení späť na našu adresu: Visual Reading j.s.a., Jedľová 750/15, 900 46 Most pri Bratislave, pričom môžete využiť priložený formulár, ktorý Vám bol odovzdaný spolu s Predmetom kúpy a odovzdať Predmet kúpy Kuriérovi.

 

12.5.    Bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy, sme povinní Vám vrátiť všetky platby, ktoré od sme od Vás prijali v súvislosti s Zmluvou, najmä Kúpnu cenu a Poštovné, pričom uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia alebo spôsob, ktorý ponúkame v bode 12.4 tohto článku. Na základe uvedeného súhlasíte, že platby podľa predchádzajúcej vety Vám vrátime bezhotovostným prevodom na účet uvedení v priloženom formulári,

 

12.6.    Beriete na vedomie, že nie sme povinní Vám vrátiť platby podľa bodu 12.5 tohto článku pred tým, ako nám je vrátený Predmet kúpy.

 

12.7.    Náklady na vrátenie objednaného Predmetu kúpy znášate Vy.

 

12.8.    Zodpovedáte za zníženie hodnoty Predmetu kúpy, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Predmetom kúpy, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Predmetu kúpy.

 

12.9.    Beriete na vedomie, že ako Spotrebiteľ nie ste oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa, najmä pokiaľ sa jedná o
i.    predaj Predmetu kúpy zhotoveného podľa vašich osobitných požiadaviek, Predmetu kúpy vyrobeného na mieru alebo Predmetu kúpy určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo 
ii.    predaj Predmetu kúpy, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
iii.    predaj Predmetu kúpy uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
iv.    predaj Predmetu kúpy, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 

12.10.    Pre vylúčenie pochybností, beriete na vedomie, že tento článok sa vzťahuje na Vás iba v prípade ak ste Spotrebiteľom.

 

13.    Podávanie sťažností a podnetov

 

13.1.    Ako kupujúci ste oprávnený nám podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: info@visualreading.org.

 

13.2.    O posúdení Vášho podnetu alebo sťažnosti Vás budeme informovať e-mailom zaslaným na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v sťažnosti.

 

13.3.    Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.

14.    Alternatívne riešenie sporov

 

14.1.    Ako kupujúci máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: info@visualreading.org, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 (tridsiatich) dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákona o alternatívnom riešení sporov“).

 

14.2.    Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. 

 

14.3.    Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

 

14.4.    Sťažnosť môžete podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng =SK.

 

14.5.    Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Vami ako Spotrebiteľom a nami, vyplývajúceho zo Zmluvy alebo súvisiaceho so Zmluvou.

 

15.    Záverečné ustanovenia

 

15.1.    Vyhlasujete, že všetky oznámenia, právne úkony, reklamácie či iné informácie, podľa týchto Podmienok budete doručovať na adresu nášho sídla alebo na e-mailovú adresu uvedenú v týchto Podmienkach.

 

15.2.    Predmet kúpy a Internetovú stránku budeme prevádzkovať s primeranou starostlivosťou a kvalifikovane. Týmto neposkytujeme žiadne ďalšie záruky ani vyhlásenia ohľadne prevádzkovania Internetovej stránky a Predmetu kúpy, najmä neposkytujeme záruku za to, že používanie Internetovej stránky a Predmetu kúpy bude neprerušované alebo bez akýchkoľvek chýb. Súhlasíte s tým, že môžeme z času na čas odstaviť Internetovú stránku alebo Aplikáciu na neurčitý čas alebo kedykoľvek Internetovú stránku alebo Aplikáciu zrušiť z technických alebo prevádzkových dôvodov, pričom Vás s tým oboznámime, pokiaľ to bude prakticky možné.

 

15.3.    Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce z týchto Podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a akékoľvek spory a nároky vzniknuté na základe týchto Podmienok alebo v súvislosti s nimi budú riešené pred príslušným súdom Slovenskej republiky.

 

15.4.    Právne vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli uzavretím Kúpnej zmluvy medzi nami ako predávajúcim a Vami ako Spotrebiteľom sa spravujú najmä Občianskym zákonníkom a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.

 

15.5.    Právne vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli uzavretím Kúpnej zmluvy medzi nami ako predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je Spotrebiteľom, sa spravujú najmä Obchodným zákonníkom a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.

 

15.6.    Tieto Podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi Vami a nami a upravujú používanie Internetovej stránky a Predmetu kúpy. Pokiaľ akákoľvek časť týchto Podmienok bude považovaná za neplatnú alebo nevynútiteľnú, táto časť bude vykladaná spôsobom v súlade s príslušným právom tak, aby reflektovala v maximálnej možnej miere pôvodný úmysel strán a pričom ostatné časti ostávajú v plnom rozsahu platné a účinné.

 

15.7.    Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok stane neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení Podmienok a toto neplatné alebo neúčinné ustanovenie nahradíme ustanovením platným a účinným, so zachovaním rovnakého ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

 

15.8.    Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste sa s týmito Podmienkami, vrátene ich príloh, vopred riadne oboznámili, ich obsahu porozumeli, že s nimi bezvýhradne súhlasíte a akceptujete ich.

bottom of page