top of page

Formulár dobrej praxe - NFP312040N128

Informácie o projekte

povinne loga.png

Zmluva k projektu

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3669138&l=sk

Názov projektu

Vizuálne čítanie pre osoby so zdravotným postihnutím

O Visual Reading®

Visual Reading® je profesionálny multijazyčný edukačný systém určený pre rozvoj čítania, pochopenia reči a jazyka, pre podporu produkcie reči, zacielený na deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami ako aj pre neurotypické deti, pracujúci na vedecky overených metódach aplikovanej behaviorálnej analýzy.

Názov OP

Operačný program ľudské zdroje

Kód projektu

NFP312040N128

Výzva

OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 - Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity

Operačný program Ľudské zdroje > Sociálne začlenenie > Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Miesto realizácie projektu

Šípová 3, 949 01 Nitra

Časový rámec realizácie projektu    
1. 11. 2018 – 31. 10. 2019

Rozpočet projektu

Celkové náklady: 77 660,14 €, NFP: 69 894,13 €

Kontaktné údaje prijímateľa

Normex s.r.o., Šípová 3, 949 01 Nitra, www.visualreading.org, info@visualreading.org
Tel.: +421-948-494-630, Ing. Dušan Baranec

Ciele projektu

Inovácia výučbového systému Vizuálne čítanie (Visual Reading®)

Cieľové skupiny

Deti so špeciálno-pedagogickými výchovno vzdelávacími potrebami, dospelí klienti v rehabilitácii poúrazových stavov (napr. po NCMP).

Stručný opis projektu
1. Ciele
2. Plánované aktivity    

 

Projekt spočíva v inovácii systému „Vizuálne čítanie “, ktorá zahŕňa:

 • Ďalšie typy slovných druhov -  pridanie - prídavné mená, slovesá, predložky, profesie. 

 • Odoslanie plánu lekcií – pedagóg môže zaangažovať rodiča do výučby tak, že mu pošle zoznam lekcií, ktoré má dieťa absolvovať emailom. Po ich absolvovaní sa pedagógovi odošle spätná väzba.

 • Odoslanie sumáru práce - odoslanie prehľadu práce z programu za nastavené obdobie logopédovi alebo inému subjektu emailom

 • Flipovanie obrázkov - podobný prístup, ako pri prezeraní fotografií v telefóne. Logopéd si vopred vyberie, ktoré obrázky si ide prezerať s dieťaťom.

 • Zoznam obrázkov podľa oblastí - momentálne sa obrázky zobrazujú iba podľa abecedy, požiadavka je zobraziť obrázky podľa kategórií.

 • Nastavenie nového klienta - na začiatku práce s novým klientom/žiakom by pedagóg, logopéd a pod. zodpovedal na cca 4 otázky formou formulára, čo by znamenalo úvodné nastavenie programu. Toto by uľahčilo prvé lekcie.

 • Množné čísla predmetov - lekcie, kde by sa vyučovali množné čísla rôznych predmetov. Príklad: 5 tanierov, 3 lyžičky, 2 čokolády.

 • Nové funkcie - viď. nižšie

 

Web stránka projektu: www.visualreading.org
https://www.facebook.com/specialnapedagogika

Plánované prezentácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné plánované aktivity

Zoznam prezentácií:

 • prezentácia Spojená škola Piešťany, 30.10.2019

 • prezentácia Špeciálna základná škola Nové Zámky, 30.5.2019

 • prezentácia Prešovská univerzita, pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov, 6.4.2019

 • prezentácia Špeciálna základná škola Sečovce, SNP 827/53, Sečovce, 6.4.2019

 • prezentácia SŠI Prešov, Masarykova ul., dátum 5. 4. 2019

 • prezentácia UKF Nitra, pedagogická fakulta, Dražovská 4, 949 74 Nitra, 2.4.2019

 • prezentácia Špeciálna základná škola, Ádorská ul. 6, Dunajská Streda, 20.3.2019

 • prezentácia Spojená škola Piešťany, Valová 40, 921 01 Piešťany, 14.3.2019

 • prezentácia MŠ Iľjušinova 1, Bratislava, 13.2.2019

 • prezentácia Špeciálna základná škola internátna, Úzka 2, 971 01 Prievidza, 11.2:2019

 • prezentácia Špeciálna základná škola Sečovce, SNP 827/53, Sečovce, 1.2.2019

 • prezentácia pre ŠZŠ Partizánske, 17.1.2019

 • prezentácia Základná škola, Zlatá 2, 048 01 Rožňava

 • prezentácia ŠZŠ Dunajská Streda, Ádorská ul., 6. 12. 2018

 • prezentácia SŠI Prešov, Masarykova ul., dátum 22. 11. 2018

Nové funkcie implementované v rámci NFP Vizuálne čítanie pre osoby so zdravotným postihnutím

Zoznam funkcií:

 • fáza testovania sa dá vypnúť

 • program sa dá spustiť NFC čipom

 • na zvuky, ktoré pedagóg nahrá sám aplikujeme funkciu "normalize" (max. možné zvýšenie hlasitosti)

 • učiteľ môže vytvárať vlastné animácie a používať ich na Video modeling

 • objekty sa po každej odpovede preskupia na obrazovke

 • nový typ štatistiky (začaté zručnosti, zručnosti v procese, zvládnuté zručnosti)

 • nastavenie kritérií pre zvládnuté zručnosti

 • odoslanie štatistiky emailom

 • pridaný mediapack "slovesá"

 • funkcia "Pokračujte kde ste skončili"

 • úprava dialógov pre zariadenia s menšími obrazovkami

 • vyhľadávanie podľa kategórií

 • pridané mediapacky "množné čísla podstatných mien, profesie, slabiky I., slabiky II."

 • zdieľané lekcie, zdieľané objekty (obrázky alebo videá)

 • zlepšenie dostupnosti modifikácie posilňujúcich obrázkov a videí

 • priebežná oprava chýb

O prijímateľovi dotácie

 • založenie spoločnosti: 1997

 • certifikát manažmentu kvality ISO 9001:2015, od 31. 10. 2018, vydavateľ QSCert

 • známka excelentnosti pre projekt Visual Reading® od Európskej komisie, 10.2018

Kontakt    

Email: dusan.baranec@visualreading.org 

bottom of page